The Role of Students’ Emotional Intelligence: Empirical Evidence

Emotional intelligence (EI) has attracted great interest in the field of education as a vehicle to improve the socioemotional development of students. The first publications that appeared made a great number of claims about the positive influence of emotional intelligence in the classroom. The o...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Extremera Pacheco, Natalio, Fernández-Berrocal, Pablo
Định dạng: Online
Ngôn ngữ:spa
eng
Được phát hành: REDIE es una publicación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE). 2004
Truy cập trực tuyến:https://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/105
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!