Students' Evaluations of University Teaching: Balance and Perspectives of their Agenda

This work has the purpose of critically evaluate the findings of literature in relation to the administration and use of the teacher’s evaluation instruments in which the students can qualify the efficiency of teaching. The discussion may help orient the use of this kind of instruments within th...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Luna Serrano, Edna, Torquemada González, Alma Delia
Định dạng: Online
Ngôn ngữ:spa
Được phát hành: REDIE es una publicación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE). 2008
Truy cập trực tuyến:https://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/201
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!