Trends and changes in the system of higher education in the United States for African-Americans and Hispanics

Using a wide variety of statistical sources, particularly those created by government agencies in the United States of America (USA), this article offers a descriptive overview of the insertion of ethnic and racial minorities in the USA higher education system. This process illustrates more profound...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Golubov, Nattie
Định dạng: Online
Ngôn ngữ:spa
eng
Được phát hành: REDIE es una publicación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE). 2008
Truy cập trực tuyến:https://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/215
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!