El contexto internacional y la dinámica parlamentaria en la formulación de políticas públicas en México, 1997-2014

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Suárez Rodríguez, Martín Ramiro
Định dạng: Libro
Được phát hành: Editorial UABC 2018
Truy cập trực tuyến:https://ompeditorial.uabc.mx/index.php/deu/catalog/book/49
https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/7700
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!