Composición de la dieta de la rana toro Lithobates Catesbeianus (Anura: Ranidae) en el Arroyo San Carlos, Ensenada, Baja California, México

La composicion de la dieta de la rana toro exótica, Lithobates catesveianus, del Arroyo San Carlos, Ensenada, Baja California, Mexico, fue estudiada durante los meses de primavera y verano de 2009.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ortiz Serrato, Liliana
Tác giả khác: Ruíz Campos, Gorgonio
Ngôn ngữ:Spanish / Castilian
Được phát hành: 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/406
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!