Investigación de propagación de pulsos láser en fibras dopadas con erbio saturables

En este trabajo se estudió la propagación de señales periódicamente moduladas en fibras dopadas con erbio con saturación óptica por dos métodos: la investigación de la luz lenta por medio de la transmitancia y por medio de la fluorescencia transversal. Se

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Shlyagina, Anna
Tác giả khác: Stepanov, Serguei
Ngôn ngữ:Spanish / Castilian
Được phát hành: 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/411
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!