Sistema de información geográfica y profundidad como herramientas para zonificar el espacio acuícola en Bahía San Quintín, B.C.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Blancas Gallangos, Natalia Ivoneli
Ngôn ngữ:Spanish / Castilian
Được phát hành: 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/415
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!