Efecto del nivel de triptófano en la dieta sobre las respuestas al estrés crónico y agudo de juveniles de totoaba, Totoaba macdonaldi, bajo condiciones de cultivo en sistemas cerrados

Brain serotonin and cortisol play a central role in integrating the neuroendocrine response to stress. Previous studies in aquatic species show that dietary supplementation with the 5-HT precursor L-tryptophan amino acid is able to modulate this response.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cabanillas Gámez, Miguel Arturo
Tác giả khác: López Acuña, Lus Mercedes
Ngôn ngữ:Spanish / Castilian
Được phát hành: 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/41
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!