Mecanismos y limites de la tolerancias al daño foliar del chile silvestre Capsicum annuum var. glabriusculum :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Diaz Valenzuela, Erik Omar
Tác giả khác: Bello Bedoy, Rafael
Ngôn ngữ:Spanish / Castilian
Được phát hành: 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/422
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!