Analysis of the Teacher´s Educational Practice: Didactic Thinking, Interaction and Reflection

The educational practice of teachers is considered as a dynamic, reflexive activity that involves events that occur in the context of student–teacher interaction, but that is not limited to what has been conceived as teaching practice, that is to say, the educational processes taking place withi...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: García Cabrero, Benilde, Loredo Enríquez, Javier, Carranza Peña, Guadalupe
Định dạng: info:eu-repo/semantics/article
Được phát hành: REDIE es una publicación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE). 2008
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/200
https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/6055
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!