An interpretive Proposal for Evaluating Teaching in Higher Education

This article examines the limitations of the traditional positivist paradigm in the assessment of teaching quality in higher education and proposes the use of an Interpretivist perspective as an evaluative alternative. A case study of a novice college instructor is used for illustrating the limi...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cisneros-Cohernour, Edith J.
Định dạng: info:eu-repo/semantics/article
Được phát hành: REDIE es una publicación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE). 2008
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/204
https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/6059
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!