Procesos de regulación compartida en entornos de aprendizaje colaborativo en línea

-

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Castellanos Ramírez, Juan Carlos
Định dạng: Libro
Được phát hành: Editorial UABC 2020
Truy cập trực tuyến:https://ompeditorial.uabc.mx/index.php/deu/catalog/book/8
https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/7617
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!