Los programas de evaluación docente de la educación básica en México: la mirada de los actores

-

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Castro López, Antelmo
Định dạng: Libro
Được phát hành: Editorial UABC 2015
Truy cập trực tuyến:https://ompeditorial.uabc.mx/index.php/deu/catalog/book/7
https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/7619
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!